Genealogické bádání

Dr. Ignác Horníček : Když známe rodokmeny zvířat,

                              jak smutné, ba až nedůstojné,

                              že nevíme, jak se jmenoval náš děd!

 

Slovo genealogie pochází z řeckého génos či z latinského genus, což znamená rod.

 Získávání informací o předcích je možné z různých materiálů. Především jsou to matriky uložené ve státních oblastních a zemských archivech.

Matriky narozených jsou v nejstarší době ve skutečnosti matrikami pokřtěných. Datum uvedené je datem křtu. Teprve později se uváděla data dvě, narození a křtu. Matriky zemřelých jsou ve starší době vlastně matrikami pohřbených.

 

Dalšími materiály k bádání poslouží katastry jako Berní rula, Lánové rejstříky, Tereziánský a Josefský či Stabilní katastr. Informace mohou poskytnout také Zemské desky, gruntovní a pozemkové a jiné knihy, zpovědní seznamy, Soupisy poddaných podle víry z r. 1651, sčítací operáty, městské, školní, spolkové, cechovní a jiné písemnosti.

(Sborník učebních textů kurzu pro začínající rodopisce)